Odškodnění za ztrátu osoby blízké

Oproti právní úpravě před přijetím nového občanského zákoníku je okruh osob oprávněných požadovat peněžní odškodnění duševních útrap spojených se ztrátou osoby jim blízké stanoven šířeji, kdy se ho nově mohou domáhat vedle manžela, rodičů a dětí také jiné osoby blízké. Pokud nelze výši odškodnění určit tak, aby plně vyvážilo jejich utrpění, stanoví se podle zásad slušnosti.

Nová právní úprava tak dává skrze tento nárok možnost pozůstalým domoci se plného odškodnění, které není limitováno nějakou maximální fixní částkou, jako tomu bylo doposud, byť s možností dalšího navýšení přes institut ochrany osobnosti. Nevýhodou nové právní úpravy však je ten, že klade na poškozené větší nároky na prokazování rozsahu jejich duševních útrap a tím výše jejich újmy.

Nabízím své získané zkušenosti při jednání s pojišťovnami v této oblasti v rámci mimosoudního vymáhání a následně v soudním řízení a dále při stanovení požadované výše reálného odškodnění.

Více o tomto nároku zde: Nemajetková újma v případě úmrtí osoby blízké