AML

Poučení klientů o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností v oblasti AML

JUDr. Petra Kubínová, advokátka, se sídlem Kutnohorská 40, Kolín, PSČ 280 02, IČ 04439929 je v souvislosti s poskytováním právních služeb, během kterých je prováděna úschova majetku klienta nebo při poskytování služeb výslovně uvedených v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen jako " AML zákon") povinna informovat klienty o tom, že ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona je advokát povinen provádět mimo jiné identifikaci a kontrolu klienta, aby řádně prověřil, zda finanční prostředky mohou být využity k legalizaci výnosů z trestné činnosti, popř. financování terorismu. 

Identifikaci a kontrolu je tedy advokát dle AML zákona povinen provádět zejména v těchto případech: 

1. sepis kupních smluv na nemovitost, při koupi/prodeji obchodního podílu, obchodního závodu nebo jeho části; 

2. správa peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku klienta, včetně jednání za něj nebo pro něj v souvislosti se zřízením účtu u úvěrové instituce (banka) nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů a správou takového účtu; 

3. zakládání, řízení nebo provozování obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání takové korporace, seskupení nebo útvaru; 

4. zakládání nebo správě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídícího se právem jiného státu (dále jen "svěřenský fond"), jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot pro svěřenský fond nebo za účelem jeho založení nebo správy; 

5. inkaso, platby, převody, vklady nebo výběry prováděné při bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiné jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá. 

Řádné splnění povinností dle AML zákona se provádí mimo jiné i doložením potřebných dokumentů a dokladů. 

Forma zpracování údajů Pro účely AML zákona je advokát oprávněn z těchto klientem doložených dokladů pořizovat kopie či výpisy a získané informace za účelem plnění povinností dle AML zákona zpracovávat. 

Doba zpracování údajů Klientovy osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let po ukončení smluvního vztahu či po ukončení poskytování právních služeb. 

Účel zpracování údajů Jak už je uvedeno výše, klientovy osobní údaje advokát zpracovává za účelem plnění povinností vyplývajících z AML zákona a dalších předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Rozsah zpracovávaných údajů Advokát zpracovává jména a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození a pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, číslo průkazu totožnosti, fotografie z průkazu totožnosti a další údaje obsažené na průkazu totožnosti. V případě podnikající fyzické osoby pak dále též údaje o její obchodní firmě, sídle a identifikačním čísle osoby. Zpracovávány mohou dále být další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa, a další údaje získané v rámci kontroly a průběžné kontroly klienta a plnění dalších povinností dle AML zákona. 

Práva klienta Jako subjekt údajů má klient právo na přístup, opravu, omezení a výmaz zpracovávaných údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Omezit zpracování může v těchto případech: a. pokud popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby advokát mohl přesnost osobních údajů ověřit; b. zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c. osobní údaje již advokát nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d. pokud vznesl námitku proti zpracování, tak dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na straně advokáta převažují nad oprávněnými důvody klienta jako subjektu údajů. V případě omezení zpracování podle výše uvedeného, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s klientovým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 

Poučení o předávání osobních údajů Osobní údaje budou předávány třetím osobám pouze za podmínek stanovených AML zákonem a předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Orgán dozoru Orgánem dozoru při plnění povinností dle AML zákona je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad. 

Kontaktní osoba Kontaktní osobou pro účely plnění povinností dle AML zákona je JUDr. Petra Kubínová.