GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti či návštěvníci této webové stránky, velice mi záleží na ochraně Vašich osobních údajů a dbám o to, aby tato data byla u mě v bezpečí. Tímto si Vás dovoluji informovat o zásadách zpracování osobních údajů. V níže uvedeném textu naleznete, jakým způsobem mohu shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o právech, která máte ve vztahu k mnou zpracovávaným osobním údajům.

Právní rámec zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a dále s vnitrostátními právními předpisy. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování právních služeb mezi Vámi a mnou nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  Vaše osobní údaje zadané do kontaktního formuláře na mé webové stránce zpracovávám výhradně za účelem vyřízení odpovědi na Vaši poptávku.  Pokud mi klienti předají osobní údaje svých zákazníků, dodavatelů apod. za konkrétně daným účelem jejich zpracování, dostávám se do pozice zpracovatele osobních údajů dle čl. 28 GDPR.

Správce osobních údajů

Jako samostatná advokátka jsem správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuji, uchovávám a využívám (i jinak zpracovávám) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v poskytování právních služeb.

Co jsou to osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které mohou být použity k Vaší identifikaci, anebo které jsou s Vámi, jakožto fyzickou osobou, spojeny. 

Jaké osobní údaje zpracovávám

Zpracovávány jsou osobní údaje, které klienti sami poskytnou při realizaci smlouvy, a to výhradně za účelem poskytování právního poradenství. Může se jednat o osobní údaje rozličného charakteru dle konkrétní právní služby, kterou klientovi poskytuji, zpravidla se však jedná o osobní údaje těchto kategorií: jméno a příjmení [pro účely dle čl. 2.1., písm. a), b), c), d), a e)], poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo [pro účely dle čl. 2.1., písm. a), b), c), d), a e)], finanční údaje, např. číslo bankovního účtu [pro účely dle čl. 2.1., písm. a), b), c)], rodné číslo a datum narození [pro účely dle čl. 2.1., písm. a), b)], IČO, DIČ [pro účely dle čl. 2.1., písm. a), b), c)], jakékoli další údaje, které sami poskytnete [pro účely dle čl. 2.1., písm. a), b), c), d) a e)]

Za jakým účelem osobní údaje zpracovávám

1. K plnění smluvní povinnosti

2. K plnění právních povinností

3. K ochraně oprávněného zájmu správce osobních údajů

4. K ochraně oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů)

5. K vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronického formuláře

Předávání a sdílení osobních údajů

Neposkytuji Vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům.

Vaše osobní údaje mohu sdílet s třetími stranami, pokud:

  1. jste mu k tomu dali souhlas,
  2. mám právní nebo odbornou povinnost tak učinit,
  3. je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním, nebo k výkonu či ochraně mých práv.

Vaše osobní údaje zpřístupňuji pouze jednotlivým zpracovatelům osobních údajů na základě smluvního vztahu, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. V zákonem stanovených případech jsem oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. V případě neexistence konkrétních právních nebo smluvních důvodů nebo požadavků nepřekračuje  základní doba uchovávání záznamů a jiných listinných dokladů vytvořených při poskytování služeb 5 let, jedná-li se o osobní údaje a dokumenty nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků. Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

Práva subjektu údajů

Klient, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

1. Právo na přístup

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí právo požadovat informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávám, máte právo je ode mě získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování. V řadě případů budu však nucena Vaši žádost o přístup odmítnout s odkazem na plnění zákonných povinností, zejména povinnosti mlčenlivosti vyplývající ze zákona o advokacii.

2. Právo na opravu nebo doplnění

Právo na opravu nebo doplnění slouží k opravě nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají.

3. Právo na výmaz

V případě, že požádáte o výmaz, vymažu Vaše osobní údaje, které o vás zpracovávám, pokud je splněna alespoň jedna podmínka: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a na straně Advokáta neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů, založenému na oprávněném zájmu Advokáta nebo potřebnému pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Advokát pověřen, a na straně Advokáta neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Advokáta, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz nemáte, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné: pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti vyplývající z práva Evropské unie nebo z práva České republiky nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Advokát, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.

4. Právo na omezení zpracování

V případě, že požádáte o omezení zpracování osobních údajů, Advokát omezí Vaše osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

5. Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste mi poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abych Vaše osobní údaje předala přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

6. Právo vznést námitku

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu (např. přímý marketing) máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky z mé strany osobní údaje přestanu zpracovávat a provedu posouzení, zda mám závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud dojdu k závěru, že takové důvody mám, informuji Vás o tom, sdělím Vám zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuji. Pokud naopak dojdu k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemám, informuji Vás o tom, zpracování ukončím a provedu výmaz osobních údajů.

7. Právo odvolat souhlas

Pokud zpracovávám osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

8. Právo podat stížnost

Pro uplatnění Vašich práv je možno využít formulář žádosti subjektu údajů, který je k dispozici v listinné podobě v sídle Advokáta. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže byste ve své žádosti uvedli, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti Vás informuji do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů, Se sídlem: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

Bezpečnost

Tímto prohlašuji, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mám přístup pouze já jako advokátka. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem. 

Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.