Aktuality

nejen z oblasti práva

Tímto se pro Vás snažím zprostředkovat aktuální informace nejen ze světa práva.

Trpíte onemocněním karpálních tunelů a chcete žádat odškodnění? 

Syndrom karpálního tunelu patří mezi nejčastější uznané nemoci z povolání, který je zařazen do seznamu nemocí z povolání podle kapitoly II, položky 10, přílohy k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Karpální tunely jako nemoc z povolání

Stal se Vám pracovní úraz nebo Vám byla uznána nemoc z povolání? Od ledna 2023 máte nárok na vyšší odškodnění za bolestné a trvalé následky!

Dosavadní právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolování stanovila hodnotu 1 bodu odpovídající rozsahu poškození zdraví zaměstnance v celkové výši 250,- Kč, přičemž tato právní úprava byla účinná od konce roku 2015 a ani navzdory inflaci nebyla za celých 7 let její účinnosti navýšena. To se však od ledna 2023 změnilo! Více zde Zvýšení odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání

Invalidní důchod, jak a kdy o něj požádat 

Často se stává, že pracovní úraz či nemoc z povolání zanechají na zdraví zaměstnance trvalé následky, pro které již není schopen vykonávat svou dosavadní práci. V takovém případě lze jen doporučit, aby zaměstnanec požádal o přiznání invalidního důchodu. Více zde Invalidní důchod, jak a kdy o něj požádat

Kdy vzniká škoda na havarovaném vozidle

Nejvyšší soud ČR se v nedávné době vyjádřil k okamžiku vzniku škody na havarovaném vozidle, což je skutečnost důležitá nejen pro určení počátku promlčecí doby pro uplatnění nároků z titulu poškození vozidla třetí osobou, ale i pro využití postoupení takové pohledávky. Více se dočtete zde Kdy vzniká škoda na havarovaném vozidle

Jak je to v případě jednorázového odškodnění dítěte v útlém věku za usmrcení osoby blízké?

Nejvyšší soud ČR rozhodoval o výši jednorázového odškodnění dle tehdy platného občanského zákoníku pro nezletilou pozůstalou, které byly necelé dva měsíce v době úmrtí osoby jí blízké, kterou měl být její pradědeček, který umřel pro následky dopravní nehody ve věku 82 let. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí uvedl, že se odškodněním nepostihuje pouze újma nastalá u pozůstalých v době smrti osoby jim blízké následkem dopravní nehody, ale též újma vzniklá v období následujícím, v zásadě časově neomezeném. Více se dočtete zde Jak je to v případě jednorázového odškodnění dítěte v útlém věku za usmrcení osoby blízké?


Metodika Nejvyššího soudu pro mimosoudní uplatňování nároků na náhradu nemajetkové újmy na zdraví

Nedávno jsem se účastnila konference k nemajetkové újmě na zdraví, které se účastnil i soudce Ústavního soudu ČR, JUDr. Jaromír Jirsa. Jeho právní názor na Metodiku se objevuje rovněž v jeho článku s názvem "Odčinění újmy na zdraví "ponovu"" publikovaný v právním portále "Právní prostor", na který odkazuji. Jeho názor na Metodiku je velmi zásadní pro praxi, neboť právě Ústavní soud ČR je tou nejvyšší soudní instancí, jejíž právní závěry musí respektovat obecné soudy.  Jaký zaujímá právní názor se dočtete zde Metodika Nejvyššího soudu.

Kdo odpovídá za vzniklou škodu při střetu řidičů dopravních prostředků?

  • Nejvyšší soud ČR řešil případ dopravní nehody, která se stala tím, že řidič motocyklu odbočoval do leva z vedlejší silnice na silnici hlavní, po které přijížděl řidič motorového vozidla, a tímto došlo k jejich vzájemnému střetu. Řidič motocyklu předně nerespektoval dopravní značku "Stůj, dej přednost v jízdě!" a nedal přednost blížícímu se vozidlu, které v uzavřené obci jelo rychlostí 85-92 km/h. Více se dočtete zde: Kdo odpovídá za vzniklou škodu při střetu řidičů dopravních prostředků?

Právo obou rodičů na péči o dítě stejnou měrou aneb úprava styku rodiče s dítětem

Velmi často se setkáváme při rozhodování o úpravě styku rodiče s jeho dítětem, které bylo svěřeno do péče druhého rodiče, s tím, že tento rodič má právo styku s dítětem jeden víkend za 14 dní (od pátku do neděle). V nedávné době se Ústavní soud ČR vyjádřil ve prospěch těchto rodičů v tom smyslu, že právem obou rodičů je v zásadě pečovat o dítě rovnou měrou a podílet se na jeho výchově. Více se dočtete zde: Právo obou rodičů na péči o dítě stejnou měrou

Jakou finanční náhradu můžete získat za duševní útrapy?

Vzhledem k nejednotnosti rozhodovací praxe jednotlivých nižších soudů ohledně přiznávání odškodnění pro manžela, rodiče, dítě nebo jinou osobu blízkou za duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví jejich blízkých vydal Nejvyšší soud ČR aktuálně tiskovou zprávu, ve které se snaží shrnout základní kritéria rozhodování o tomto nároku. Více se dočtete zde: Jakou finanční náhradu můžete získat za duševní útrapy?

Odpovědnost rodičů za jednání svých dětí při srážce s osobním automobilem

Na počátku roku 2016 vydal Ústavní soud ČR zajímavý nález, který řešil otázku spoluzavinění rodiče za těžkou újmu na zdraví svých dětí, které byly při přecházení cesty sraženy řidičem motorového vozidla. V konkrétním případě byla jednoznačně prokázána vina řidiče, přesto však měly poškozené děti nárok pouze na polovinu újmy na zdraví. Důvodem tohoto krácení byla skutečnost, že se na poškození jejich zdraví měl podílet jejich otec, který měl zanedbat svou povinnost náležitého dohledu nad svými dětmi. Těm bylo v době dopravní nehody pět a osm let. Ke srážce navíc došlo na přechodu pro chodce, na kterém se nacházely již pět sekund. Soud I. stupně i soud odvolací shodně uvedly, že u průměrně opatrného rodiče bývá pravidlem, že když s dětmi přechází silnici, vede je za ruku nebo provede jiná srovnatelná opatření. To se však v tomto případu nestalo. Více se dočtete zde: Odpovědnost rodičů za jednání svých dětí při srážce s osobním automobilem


Nemajetková újma v případě úmrtí osoby blízké

V případě dopravní nehody s následkem úmrtí se často zapomíná na pozůstalé, kterým vzniká značná nemajetková újma způsobená ztrátou osoby jim blízké. Byť takovou újmu nelze fakticky nahradit, zákonná úprava těmto poškozeným nabízí alespoň nějakou finanční satisfakci ve formě jednorázového odškodnění. Pozůstalí finanční odškodnění často využívají na pokrytí nákladů po dobu, kdy nejsou z psychických důvodů schopni pracovat, na celkovou regeneraci, odpočinek, za účelem vystavění pomníčku či jiné památky pro jejich blízké nebo pro nějaký dobrý skutek. Více se dočtete zde: Nemajetková újma v případě úmrtí osoby blízké

Povinně zvěřejňované údaje pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.