Stal se Vám pracovní úraz nebo Vám byla uznána nemoc z povolání?

Od ledna 2023 máte nárok na vyšší odškodnění za bolestné a trvalé následky!

Dosavadní právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolování stanovila hodnotu 1 bodu odpovídající rozsahu poškození zdraví zaměstnance v celkové výši 250,- Kč, přičemž tato právní úprava byla účinná od konce roku 2015 a ani navzdory inflaci nebyla za celých 7 let její účinnosti navýšena. To se však od ledna 2023 změnilo!

Odškodňování pracovních úrazů se tak po dlouhé době srovnalo s hodnotou bodu, která se uplatňovala pro poškozené, kteří utrpěli úraz nikoli pracovní, odškodňovaný dle občanskoprávní úpravy. Byť tato velká nerovnost v odškodňování byla kritizována ze strany laické i odborné veřejnosti včetně Ústavního soudu ČR, až nyní jsme se dočkali nápravy v právní úpravě. Doposud bylo možné získat navýšení hodnoty bodu pro poškozené pouze soudní cestou s odkazem na závěry rozhodnutí Ústavního soudu ČR.

Jak se hodnota bodu za pracovní úraz a nemoc z povolání navýšila?

Z původních 250,- Kč za 1 bod nově hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. 

Jak je to s pracovními úrazy, které se staly za účinnosti staré právní úpravy?

Pokud se Vám stal pracovní úraz nebo jste utrpěli nemoc z povolání v předcházejících letech, přičemž do konce roku 2022 nebylo rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, uplatní se nová výhodnější právní úprava i na Vás.