Invalidní důchod

Jak a kdy o něj požádat?

Často se stává, že pracovní úraz či nemoc z povolání zanechají na zdraví zaměstnance trvalé následky, pro které již není schopen vykonávat svou dosavadní práci. V takovém případě lze jen doporučit, aby zaměstnanec požádal o přiznání invalidního důchodu.

Invalidní důchod je dávkou důchodového pojištění. Poškozený zaměstnanec se může stát osobou invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

O přiznání invalidního důchodu rozhoduje na základě žádosti poškozeného zaměstnance Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušná dle trvalého bydliště žadatele. O žádosti je rozhodováno na základě zdravotnické dokumentace zaměstnance a osobního vyšetření lékařem z Lékařské posudkové služby OSSZ. Konkrétní pokles pracovní schopnosti určuje OSSZ podle přílohy vyhlášky č. 359/2009 Sb., která vyjmenovává jednotlivá poškození zdraví a k nim přiřazuje příslušný procentní pokles pracovní schopnosti. Podle míry poklesu pracovní schopnosti rozeznáváme tři stupně invalidity.

Obecně lze doporučit, aby zaměstnanec požádal o invalidní důchod ihned poté, kdy bude zřejmé, že následky na zdraví jsou trvalé (lze požádat i za trvání pracovní neschopnosti). Důvodem je skutečnost, že řízení o přiznání invalidity trvá zpravidla několik měsíců, další 3 měsíce trvá rozhodnutí o výši invalidního důchodu.

V případě, že OSSZ žádost o přiznání invalidního důchodu zamítne, je možno podat do 30 dnů od oznámení rozhodnutí opravný prostředek - námitky. Námitky se podávají u orgánu sociálního zabezpečení, který o zamítnutí žádosti rozhodl. V případě, že ani na základě námitek nebude žádosti o přiznání invalidity vyhověno, má poškozený zaměstnanec právo podat žalobu k soudu, a to do 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách.