Ceník

Způsoby stanovení odměny

1. Smluvní odměna

Ve většině případů je mezi advokátkou a klientem sjednávána smluvní odměna, kdy způsob jejího výpočtu závisí na časové a právní náročnosti poskytnuté právní služby. S klienty je standardně uzavírána smlouva o poskytování právních služeb, přičemž po dohodě s klientem je možné volit mezi několika způsoby stanovení odměny za služby poskytované advokátkou dle konkrétních požadavků klienta.

V zásadě může být stanovena jako odměna časová, úkonová, výsledková a paušální.

Časová odměna

Časová odměna odráží skutečně vynaložený čas advokátky na poskytnutí konkrétní právní služby. Výše odměny se tak vypočte jako násobek hodinové sazby a počtu odpracovaných hodin advokátky v předmětné záležitosti. Časová odměna se využívá zejména tehdy, pokud nelze předem určit rozsah právních služeb potřebných k vyřízení záležitosti klienta.

Úkonová odměna

Výhodou úkonové odměny je stanovení fixní odměny za jeden úkon právní služby bez ohledu na náročnost poskytnuté právní služby. Co se považuje za úkon právní služby je stanoveno v ustanovení § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění anebo je smluvně dále upraveno.

Výsledková odměna

Tento typ odměny se sjednává nejčastěji při vymáhání náhrady škody pro poškozené, ať mimosoudní či soudní cestou. Je tak určena procentuální výší, zpravidla od 10 - 20%, z vymáhané částky anebo je odvozena z hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby.

Paušální odměna

Paušální odměna se stanoví pevnou částkou za poskytnutí právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech, ať již na dobu neurčitou nebo určitou. Paušální odměna je výhodná především pro klienty, kterým jsou pravidelně poskytovány právní služby v určitém stabilním rozsahu. Bývá využívána nejčastěji právnickými osobami.

1. Mimosmluvní odměna

Pokud není dohodnuta žádná z předchozích variant smluvní odměny, použije se pro stanovení odměny výpočet upravený ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.