Náhrada újmy na zdraví

Získejte maximální možné odškodnění

Již od počátku své právní praxe se snažím pomáhat poškozeným překonat překážky, které jim život klade do cesty, a zajistit jim pomocnou ruku a spravedlivé odškodnění, na které mají nárok.

V souvislosti s neustálou změnou nejen právní úpravy v této oblasti, ale také judikatury soudů, je pro poškozené prakticky nemožné se v právní úpravě týkající se náhrady škody, nebo také nově újmy, na zdraví vyznat. Odškodňování újmy na zdraví z pracovního úrazu je zcela odlišné od odškodňování újmy na zdraví například z dopravní nehody. Navíc je poškozený slabší stranou při jednání s odpovědným zaměstnavatelem za škodu z pracovního úrazu či nemoci z povolání nebo se zákonnou pojišťovnou provozovatele vozidla. Všechny tyto okolnosti mají vliv na to, že poškozenému se nedostane maximálního možného odškodnění, které se podle zkušeností může lišit až o stovky tisíc korun.

Vždy se snažím v zájmu šetření nákladů poškozených nejprve jednat s odpovědnou osobou mimosoudně a najít společnou cestu. Teprve až když ani tento způsob nevede k zajištění plného odškodnění pro poškozeného, obracím se s nároky poškozeného na příslušný soud.

Vedu soudní spory v této oblasti po celé České republice. Vzhledem k tomu, že jsem si vědoma toho, že poškození jsou v souvislosti se vzniklou újmou na zdraví mnohdy v tíživé finanční situaci, poskytuji jim právní služby včetně první porady s klientem až do vymožení újmy bezplatně, kdy konečná odměna advokáta je stanovena procentuální částkou od 10 - 20 % z vymožené újmy. Díky tomu mají poškození zajištěno, že jsem maximálně motivována na výsledku sporu.

Kladu důraz na osobní a lidský přístup ke klientům a na profesionální vystupování. Zároveň v této oblasti neustále sleduji vývoj právní úpravy a judikatury soudů. 

Odškodnění dopravní nehody

Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání

Odškodnění za ztrátu osoby blízké